Naše služby


Dopravní stavby

Zaměřujeme se především na dopravní stavby - opravy a rekonstrukce komunikací, křižovatky, zklidnění komunikací, úpravu veřejných prostranství, parkovací plochy, chodníky, cyklostezky a pod.
Našimi zákazníky jsou především obce v regionu a soukromí investoři.

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace:
- Studie (ST)
- Investiční záměr (IZ)
- Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
- Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
- Dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP)
- Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
- Realizační dokumentace stavby (RDS)
- Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

V rámci koordinace celého projektu řešíme s našimi partnery:
- zaměření terénu pro účely projektu
- přeložky inženýrských sítí
- návrhy odvodnění ploch
- výsadby zeleně
- návrh veřejného osvětlení a pod.

Provádíme také inženýrskou činnost:
- projektovou dokumentaci projednáme s orgány státní správy, v zastupitelstvu či radě obce
- vyřídíme územní rozhodnutí, stavební nebo společné povolení
- zajistíme potřebné smlouvy s majiteli dotčených pozemků, vynětí ze ZPF a pod.


   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0.02 s